پله طرح چوب بل طرخی مدرن

پله دوبلکس باکس ورقی تشکیل شده از کف پله پروفیل و چهار ورق که هر دو ورق با هم باکس یک سمت پله را تشکیل میدهد